รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

 • รหัสเครื่องมือ : 87-16
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : PCR machine
 • ยี่ห้อ : Thermo Scientific
 • รุ่น : Hybaid Px2
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 130,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เพิ่มจำนวนของสารพันธูกรรมให้มีจำนวนมากขึ้น ภายในระยะเวลาสั้นๆ
 • บริษัทที่จำหน่าย : บ. เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย)
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25521

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-02-10 12:03:37

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 13:59:28