รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (เอกซ์อาร์ดี)

 • รหัสเครื่องมือ : 5404120000011
 • รหัสโครงการ (ทุน วช.) : -
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (เอกซ์อาร์ดี)
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : X-ray diffractometer (XRD)
 • ยี่ห้อ : Bruker
 • รุ่น : D8 Advance
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : ฟิสิกส์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2548
 • มูลค่าเครื่องมือ : 4,087,700.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : วิเคราะห์หาโครงสร้างของสาร โดยใช้เอกลักษณ์ของระนาบผลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอนินทรีย์ ข้อมูลที่ได้จะช่วยระบุชนิดของผลึกนั้นได้
 • บริษัทที่จำหน่าย : Bruker BioSpin AG
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สิทธิพันธุ์ สายบุญลี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เจนจิรา มีบุญ 2562-03-25 14:31:49

แก้ไขล่าสุดโดย : -