รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด (ทีโอซี)

 • รหัสเครื่องมือ : 5501120000090
 • รหัสโครงการ (ทุน วช.) : -
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด (ทีโอซี)
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Total Organic Carbon (TOC)
 • ยี่ห้อ : Analytik Jena
 • รุ่น : multi N/C 2100
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อินทรีย์เคมี
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 1,670,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้วัดสารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดในตัวอย่างน้ำทุกชนิด เช่น น้ำธรรมชาติ, น้ำดื่ม, น้ำบริสุทธิ์, น้ำทะเล, น้ำกร่อย, น้ำเสียชุมชน, น้ำเสียอุตสาหกรรม, น้ำเสียที่ผ่านการบําบัดแล้ว โดยรูปของคาร์บอนอินทรีย์ที่วัดเป็น TOC ได้ มีทุกชนิด ได้แก่ Soluble non volatile เช่นน้ำตาล Soluble volatile เช่น acetic acid, Insoluble partially volatile เช่น น้ำมัน และ Insoluble particulate เช่น เส้นใยเซลลูโลส เครื่อง TOC สามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็วและใช้ตัวอย่างน้อยมาก
 • บริษัทที่จำหน่าย : Lab expert co. ltd
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สิทธิพันธุ์ สายบุญลี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เจนจิรา มีบุญ 2562-03-25 15:08:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -