รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

 • รหัสเครื่องมือ : MC-BUU6650-003-3-44-1
 • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Scanning Electron Microscope
 • ยี่ห้อ : LEO
 • รุ่น : 1450VP
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2540
 • มูลค่าเครื่องมือ : 15,000,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : -ศึกษาโครงสร้างบริเวณชั้นผิวของตัวอย่างระดับไมโคร-นาโนเมตร -รองรับงานทางด้านวัสดุศาสตร์และชีววิทยา - วิเคราะห์ธาตุทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (EDX)
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จันทนีย์ บุญมามีพูล
มหาวิทยาลัยบูรพา
038103042

สร้างโดย : จันทนีย์ บุญมามีพูล 2562-03-30 16:41:54

แก้ไขล่าสุดโดย : -