รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

  • รหัสเครื่องมือ : 04
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Temperature Humidity Meter
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม PH 106
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
manutsanan Pibanwong
มหาวิทยาลัยบูรพา
0990524536

KEYWORD

Temperature

สร้างโดย : manutsanan Pibanwong 2562-04-26 15:23:08

แก้ไขล่าสุดโดย : -