รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง

 • รหัสเครื่องมือ : MFU-CH-006
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : High Performance Liquid Chromatography
 • ยี่ห้อ : Waters
 • รุ่น : 600E
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2550
 • มูลค่าเครื่องมือ : 3,103,127.69 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : แยกสารประกอบที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง ที่อยู่ในของเหลวด้วยหลักการโครมาโทกราฟี
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก.สิทธิพร เอสโซซิเอส
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จีรนันท์ ชัยวาฤทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-6206

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-06-10 16:49:11

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-09-05 08:54:44