รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง

 • รหัสเครื่องมือ : MFU-CH-008
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : High Performance Liquid Chromatography
 • ยี่ห้อ : Water
 • รุ่น : UPLC H-class
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2556
 • มูลค่าเครื่องมือ : 3,489,830.68 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : แยกสารประกอบที่ผสมอยู่ในตัวอย่างที่อยู่ในสถานะของเหลว ด้วยหลักการโครมาโทกราฟี
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท Water Pacific Pte Ltd.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จีรนันท์ ชัยวาฤทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-6206

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-06-11 13:27:41

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-11-24 15:36:05