รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทดสอบแรงระยะหดตัว

  • รหัสเครื่องมือ : 3450-007-03/38/001-320000-06/02
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบแรงระยะหดตัว
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องทดสอบแรงระยะหดตัว
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สมบูรณ์ นกพรมพะเนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4
เนรัญชลา ชุปวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223313-4

สร้างโดย : supicha thaimanee 2562-08-16 11:22:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -