รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Memory Hilogger

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02 470 7445 - 49

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-11-08 16:09:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -