รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์

  • รหัสเครื่องมือ : 4111
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Carbondioxide (CO2) incubator
  • ยี่ห้อ : Thermo Fisher Scientific/USA./4111
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชอุตสาหกรรม
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ในบรรยากาศของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถควบคุมอุณหภูมิและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สุชิรา แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-7615

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-02-04 16:07:29

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-09-20 22:40:45