รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของอะตอม

 • รหัสเครื่องมือ : KPRU49-12.00-0017
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของอะตอม
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Atomic Absorption
 • ยี่ห้อ : Spectrometer
 • รุ่น : Aanalyst 700
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2005
 • มูลค่าเครื่องมือ : 50,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : วิเคราะห์การดูดกลืนแสงของอะตอมของธาตุ ช่วงความยาวคลื่น 185-900nm มีระบบแยกแบบFlameและFlameless
 • บริษัทที่จำหน่าย : PerkinElmer
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ (Instrumental laboratory)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
พชร พูลเกษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
088-2809645

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : พชร พูลเกษร 2564-04-08 12:21:21

แก้ไขล่าสุดโดย : พชร พูลเกษร 2564-04-08 15:10:43