รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

Vacuum Drying Oven