รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

ตู้เย็น

  • การแบ่งปันเครื่องมือ : ไม่อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 02:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 10:00:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 200.00 บาท