รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัด : พะเยา
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 0.00 บาท
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: บริการผ่านการวิจัยของมหาวิทยาลัย