รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

กล้องจุลทรรศน์

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัด : พะเยา
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : ไม่อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 0.00 บาท
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: 1.การหา Coliform bacteria ราคา 450 บาท ประกอบด้วยเครื่อง ดังนี้ 1.1 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ 1.2 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 1.3 Autoclave 1.4 Hot Air Oven 1.5 Biosafety Cabinet Class II 1.6 Water Bath 1.7 เครื่องนับจำนวนโคโลนี 1.8 Stomacher 1.9 กล้องจุลทรรศน์ 1.10 Laboratory stirrer and hot plate 1.11 Dispenser 1.12 ตู้บ่มเชื้อ 37 องศาเซลเซียส 2.Total Plate Count ราคา 450 บาท ประกอบด้วยเครื่อง ดังนี้ 2.1 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ 2.2 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 2.3 Autoclave 2.4 Hot Air Oven 2.5 Biosafety Cabinet Class II 2.6 ตู้บ่มเชื้อ 37 องศาเซลเซียส 2.7 เครื่องนับจำนวนโคโลนี 2.8 Stomacher 2.9 กล้องจุลทรรศน์ 3.การหา Escherichia coli ราคา 600 บาท ประกอบด้วยเครื่อง ดังนี้ 3.1 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ 3.2 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 3.3 Autoclave 3.4 Hot Air Oven 3.5 Biosafety Cabinet Class II 3.6 Water Bath 3.7 เครื่องนับจำนวนโคโลนี 3.8 Stomacher 3.9 กล้องจุลทรรศน์ 3.10 Laboratory stirrer and hot plate 3.11 Dispenser 3.12 ตู้บ่มเชื้อ 37 องศาเซลเซียส 4.การหา Fecal coliform ราคา 450 บาท ประกอบด้วยเครื่อง ดังนี้ 4.1 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ 4.2 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 4.3 Autoclave 4.4 Hot Air Oven 4.5 Biosafety Cabinet Class II 4.6 Water Bath 4.7 เครื่องนับจำนวนโคโลนี 4.8 Stomacher 4.9 กล้องจุลทรรศน์ 4.10 Laboratory stirrer and hot plate 4.11 Dispenser 4.12 ตู้บ่มเชื้อ 37 องศาเซลเซียส 5.การหา Salmonella spp. ราคา 600 บาท ประกอบด้วยเครื่อง ดังนี้ 5.1 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ 5.2 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 5.3 Autoclave 5.4 Hot Air Oven 5.5 Biosafety Cabinet Class II 5.6 ตู้บ่มเชื้อ 37 องศาเซลเซียส 5.7 เครื่องนับจำนวนโคโลนี 5.8 Stomacher 5.9 กล้องจุลทรรศน์ 6.การหา Staphylococcus aureus ราคา 600 บาท ประกอบด้วยเครื่อง ดังนี้ 6.1 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ 6.2 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 6.3 Autoclave 6.4 Hot Air Oven 6.5 Biosafety Cabinet Class II 6.6 ตู้บ่มเชื้อ 37 องศาเซลเซียส 6.7 เครื่องนับจำนวนโคโลนี 6.8 Stomacher 6.9 กล้องจุลทรรศน์ 7.การหา Bacillus cereus ราคา 600 บาท ประกอบด้วยเครื่อง ดังนี้ 7.1 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ 7.2 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 7.3 Autoclave 5.4 Hot Air Oven 7.5 Biosafety Cabinet Class II 7.6 ตู้บ่มเชื้อ 25 องศาเซลเซียส 7.7 เครื่องนับจำนวนโคโลนี 7.8 Stomacher 7.9 กล้องจุลทรรศน์ 8.การหา Clostridium perfringens ราคา 1,200 บาท ประกอบด้วยเครื่อง ดังนี้ 8.1 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ 8.2 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 8.3 Autoclave 8.4 Hot Air Oven 8.5 Biosafety Cabinet Class II 8.6 ตู้บ่มเชื้อ 37 องศาเซลเซียส 8.7 เครื่องนับจำนวนโคโลนี 8.8 Stomacher 8.9 กล้องจุลทรรศน์ 9.การหา Yeast/Mold ราคา 500 บาท ประกอบด้วยเครื่อง ดังนี้ 9.1 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ 9.2 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 9.3 Autoclave 9.4 Hot Air Oven 9.5 Biosafety Cabinet Class II 9.6 ตู้บ่มเชื้อ 25 องศาเซลเซียส 9.7 เครื่องนับจำนวนโคโลนี 9.8 Stomacher 9.9 กล้องจุลทรรศน์ 9.10 กล้องสเตอริโอ