รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

แท่งเชื้อเพลิง FFCR (SHIPPINGContainer With Three (3))

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : คลังเครื่องมือรวม
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จังหวัด : นครนายก
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง :
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง :