รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (เอกซ์อาร์ดี)

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:30:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:30:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 360.00 บาท
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: สามารถจองเครื่องมือได้ ric.kku.ac.th มีการคิดค่าบริการเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่อง และวิเคราะห์ 120 บาท/ ชั่วโมง ค่าบริการ(ภายใน) : ภายในมหาวิทยาลัย ค่าบริการสำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย / ชั่วโมง = 200 บาท ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าบริการสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย / ชั่วโมง = 360 บาท