รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด (ทีโอซี)

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:30:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:30:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 500.00 บาท
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: สามารถเข้าจองเครื่องมือได้ที่ ric.kku.ac.th ค่าบริการ(ภายใน) : จำนวนตัวอย่างตั้งแต่ 10 ตัวอย่างขึ้นไป= 150 บาท จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 10 ตัวอย่าง = = 250 บาท ค่าบริการ(ภายนอก) : จำนวนตั้งแต่ 10 ตัวอย่าง= 300 บาท จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 10 ตัวอย่าง = = 500 บาท