รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัด : ชลบุรี
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : ไม่อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 09:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 800.00 บาท
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: - ก่อนการจองใช้เครื่องมือต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการก่อนทุกครั้ง เนื่องจากตัวอย่างหรือชิ้นงานต้องถูกเตรียมอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงจะสามารถนำเข้าเครื่องและจองเครื่องมือได้ มิฉะนั้นเวลาในการจองใช้เครื่องมือนี้จะถือเป็นโมฆะ