รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF)

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF TECHNOLOGY PILOT PLANT)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัด : เชียงใหม่
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 09:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: ค่าผ่านกระบวนการ RF ด้วยเครื่อง UTD RF TECHNOLOGY ราคา 2 บาท/กิโลกรัม ใช้ตัวอย่างตั้งแต่ 150 กิโลกรัมขึ้นไป