รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัด : เชียงราย
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : ไม่อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิทย์ฯ