รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
หน่วยงาน : -
จังหวัด :
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : ไม่อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ :
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง :
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง :