รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลท

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัด : เชียงราย
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 200.00 บาท
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: ต้องมีผู้เชียวชาญในการใช้เครื่องมือ สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ 0-5391-7552 หรือทางอีเมล cenpi@mfu.ac.th