รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

Critical Point Dryer

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัด : สงขลา
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 00:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00