รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

Voltmeter

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : ไม่อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 15:00:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: ให้บริการเฉพาะในห้องปฏิบัติการ รายละเอียดติดต่อสอบถามที่ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) เบอร์โทรศัพท์ 02 470 7445 - 49 หรืออีเมล ces@kmutt.ac.th