รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

Vacuum Drying Oven

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 09:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 23:00:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: การบริการวิชาการ