รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องตรวจวัดความร้อนแบบพื้นที่

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:30:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:30:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 500.00 บาท