รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดค่ากิจกรรมของน้ำ

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 09:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: ให้ติดต่อผู้ดูแลเครื่องมือก่อนจองใช้งาน