รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องผสมแนวนอน

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัด : เชียงใหม่
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:30:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:30:00
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ควบคุมการใช้เครื่องมือ