รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องบรรจุครีมกึ่งอัตโนมัติพร้อมปั๊มลม

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล (โรงงานต้นแบบ)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:30:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:30:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 2000.00 บาท
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: ผู้ขอเช่าสามารถใช้ได้ตัวเอง ค่าบริการ วันละ 2,000 บาท (ไม่รวมค่าแรงพนักงาน)