รายละเอียดเครื่องมือ (EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยหลักการเผาไหม้ (CHNS/OAnalyzer)

ห้องปฏิบัติการ
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัด : นครราชสีมา
  • การแบ่งปันเครื่องมือ : ไม่อนุญาตให้จอง
  • สถานภาพการใช้งาน : พร้อม

  • ระยะเวลาการขอยืมเครื่องมืออุปกรณ์ : 1 ชั่วโมง
  • เวลาเริ่มที่อนุญาตให้จอง : 08:00:00
  • เวลาสิ้นสุดที่อนุญาตให้จอง : 16:00:00
  • ค่าบริการต่อครั้ง : 400.00 บาท
  • เงื่อนไขการขอยืม/ใช้งานเครื่องมือ: ติดต่อเจ้าหน้า คุณยูถิกา สร้อยระย้า โทร. 0-4422-3313-4