ค้นหาห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกา...

เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ห้องอุปกรณ์ความร้อน สถาบันบริการตรวจสอบค...

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทรา...

ห้องวิจัยและปฏิบัติการทางชีววิทยา

ห้อง 937 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ห้องวิเคราะห์โลหะหนัก

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ห้องวิเคราะห์พลังงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี่ ต.ท่าเสา...

ห้องวิเคราะห์ ทดสอบ สารพิษตกค้าง สารที่อ...

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ห้องวิเคราะห์ DNA สถาบันบริการตรวจสอบคุณ...

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ต...

ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา แล...

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 ...

ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา แล...

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 ...

ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา แล...

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 ...

ห้องผลิตยาปราศจากเชื้อ

ห้องผลิตยาปราศจากเชื้อ ชั้น 1 อาคาร 21 (อาคารผลิตยาปราศจากเชื้อ) สทน.องครักษ์

ห้องปฏฺิบัติการ เครื่องชั่ง สถาบันบริการ...

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้