แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการและทดสอบวัสดุ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 0903804704
  • อีเมล : jaturong@go.buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.next.cebuu.net/