แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : หน่วยเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 038393497
  • โทรสาร : 038393497
  • อีเมล : sasikan@go.buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://alliedhs.buu.ac.th/wordpress