แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมี (L102) สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131
  • โทรศัพท์ : 038-391671-3
  • โทรสาร : 038-391674
  • อีเมล : Janjarus@buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://bims.buu.ac.th/