แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 90110
  • โทรศัพท์ : 074-451743