แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องทดสอบผลิภัฒน์รูปแบบของเหลวและกึ่งแข็ง
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 20131