แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : โรงงานต้นแบบ Food Pilot Plant
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ที่อยู่ : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จังหวัด : ขอนแก่น
  • รหัสไปรษณีย์ : 40002
  • โทรศัพท์ : 0894795576