แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางกายภาพ 2
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 94000
  • โทรศัพท์ : 073312160
  • โทรสาร : 073-334609