แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ : 80160
  • โทรศัพท์ : 075-672100
  • โทรสาร : 075-672004
  • อีเมล : snac.wu@gmail.com
  • เว็บไซต์ : https://www.funtechwu.com