แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • รหัสไปรษณีย์ : 80160
  • โทรศัพท์ : 0 7567 3574
  • โทรสาร : 0 7567 3572
  • เว็บไซต์ : https://sciencepark.wu.ac.th/