แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้อง Chromatography
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 93120