แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 93210