แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้อง SC2512
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 93210