แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ : 49 ซอยเทียนทะเล 25, ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • รหัสไปรษณีย์ : 10150
  • โทรศัพท์ : 02-470-7445-49
  • โทรสาร : 02-470-7445
  • อีเมล : ces@kmutt.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://www.ces.kmutt.ac.th