แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ ) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50100
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8671
  • อีเมล : info@step.cmu.ac.th