แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ : หน่วยวิจัยโภชนาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50200
  • โทรศัพท์ : 05394508
  • โทรสาร : 0 5394 5053
  • เว็บไซต์ : https://www.rihes.cmu.ac.th/NRU/?page_id=436