แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการอัญมณี
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ : เลขที่ 1/59 ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • รหัสไปรษณีย์ : 22000
  • โทรศัพท์ : 0853868595
  • โทรสาร : -
  • อีเมล : labbgl@go.buu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://bgl.chanthaburi.buu.ac.th/2018/index.php