แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ปฏิบัติการลดความชื้นในผลผลิตทางการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ที่อยู่ : 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • รหัสไปรษณีย์ : 50290