แสดงความคิดเห็น / COMMENT

งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง
  • หน่วยงาน : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ : หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
  • จังหวัด : สงขลา
  • รหัสไปรษณีย์ : 90112
  • โทรศัพท์ : (66)74-28-8058
  • โทรสาร : (66)74-55-8850
  • อีเมล : phutsadee.m@psu.ac.th
  • เว็บไซต์ : http://ced.sci.psu.ac.th